עמוד הבית‏ > ‏כיתות‏ > ‏

שאלון 381 | סמל קודם 802נושא: משוואות (אלגברה)
- פתרון משוואה ריבועית עם מכנים                                            / מתכונת "משבצת" 
- משוואה ריבועית עם נעלם במכנה                                           / בגרות תשס"ט קיץ
- משוואה ריבועית עם שברים                                                   / בגרות תשס"ט מועד ב'
- פתרון משוואות על ידי פרוק לגורמים                                         / בגרות תש"ע קיץ
       

נושא: פונקציות וגרפים (הפרבולה)
- פרבולה וישר מקביל לציר x (מאגר ת'1)                                    / מאגר 802 שאלה 1
- הפרבולה, מציאת נק חיתוך שיעורי קודקוד ותחום עליה                 / בגרות תשע"ב קיץ
הפרבולה, מציאת נק' חיתוך עם צירים וחקירה                            / בגרות תשע"א חורף
הפרבולה, מציאת ציר הסימטריה ושטח משולש                          / בגרות תשע"ב חורף
פרבולה עם נק חיתוך אחת עם ציר ה-x                                    / בגרות תשע"א קיץ
הפרבולה, אי שוויון בין פרבולה לישר                                       / בגרות תשס"ט חורף
- חיתוך פרבולה וישר וחישוב שטח משולש                                 / בגרות תשע"א מועד ב  


נושא: טריגונומטריה במישור
- משולשים בתוך ריבוע (מאגר ת'19)                                        / מאגר 802 שאלה 19
פתרון בעיה משולשים מורכבים                                             / בגרות תשע"א קיץ
- נקודה הנמצאת בתוך זווית /                                                / בגרות תש"ע קיץ
שאלה עם שיעורי נקודות משולש במערכת צירים                       / בגרות תש"ע חורף
פתרון בעיה עם מלבן                                                         / י.גבע תר' 7 עמ' 246
פתרון בעיה עם מעוין - תכונות אלכסונים                                 / בגרות תשע"א מועד ב
פתרון בעיה עם מעויין                                                        / י.גבע ת'17,ע'250
פתרון בעיה בנושא טרפז שווה-שוקיים                                    / בגרות תשע"א חורף
אורכי הבסיסים בטרפז שווה שוקיים                                       / בגרות תש"ע מועד ב
פתרון בעיה בנושא טרפז                                                    / בגרות תשע"ב קיץ


נושא: טריגונומטריה במרחב

תיבה -  פתרון תרגיל בגרות, אלכסוני פאות                            / בגרות קיץ תש"ע
- תיבה - מציאת אלכסון בסיס, אלכסון תיבה וזוויתו                      / בגרת תשע"ב מועד ב'
פירמידה, פתרון תרגיל בגרות                                            / בגרות תשס"ט מועד ב
- פירמידה, זווית בין מקצוע לבסיס                                         / בגרות תשע"ב חורף


נושא: סדרה חשבונית
- מאגר (ת24): גרף מספר מקומות ישיבה באולם                       / מאגר 802 שאלה 24
מציאת איבר וסכום סידרה חשבונית                                     / בגרות תשע"א חורף
סדרה חשבונית, בעיה מילולית                                           / בגרות תשע"א קיץ
- סדרה חשבונית בעיה מילולית                                            / בגרות תשע"ב מועד ב
- כמה מספרים תלת-ספרתיים מתחלקים ב-7 ללא שארית            / בגרות תשע"ג חורף
תירגום "גדול מ" ו-"גדול פי" לכתיב מתמטי                           / בגרות תש"ע מועד ב'
חישוב היקף ריבועים המהווים סדרה חשבונית                       / בגרות תשע"א מועד בנושא: סדרה הנדסית
- הנדסית, נתון איבר רביעי מצא סכום (מאגר ת'15)                   / מאגר 802 שאלה 15
פתרון תרגיל בגרות: סדרה הנדסית                                     / קיץ תשס"ו 002
תרגילים נוספים בסדרה הנדסית                                        / מתכונת "משבצת"


נושא: סדרות נסיגה - חשבונית והנדסית
סדרה עם כלל נסיגה                                                     / בגרות קיץ תשס"ט
 

נושא: גדילה ודעיכה
- גידול כמות אוכלוסיה, נתון אחוז הגידול                                / בגרת תשע"ב מועד ב'
פתרון בעית גידול ודעיכה                                                 / בגרות קיץ תשע"א
פתרון בעית גידול ודעיכה                                                 / בגרות חורף תשע"א               
פתרון בעית גידול ודעיכה                                                 / בגרות קיץ תש"ע
פתרון בעית גידול דעיכה, משמעות הגידול                            / בגרות תשע"ב חורף
תירגום גידול באחוזים למכפלה ועוד                                    / בגרות תשע"א מועד ב'
- גידול ודעיכה: מה עושים כשהזמן הוא לא מספר שלם              / מתכונת "משבצת"
            

נושא: סטטיסטיקה
- חישוב ממוצע חדש בהינתן ממוצע קיים                                / בגרות תשע"ג חורף
- מציאת שכיחות בהינתן טבלת שכיחות וממוצע                        / מאגר עמ' 34 ת' 11א
- מציאת חציון בהינתן טבלת שכיחות                                     / מאגר עמ' 34 ת' 11ב
- משמעות החציון בטבלת שכיחות                                        / מאגר עמ' 34 ת' 11ב
- אופן מציאת סטיית תקן בטבלת שכיחות                                / מאגר עמ' 34 ת' 11ב
חישוב ממוצע וטבלת היתפלגות                                         / בגרות חורף תשע"א
טבלת התפלגות חישוב ממוצע וחציון                                   / בגרות קיץ תשע"א
בעית חישוב ממוצע והסתברות                                          / בגרות חורף תש"ע
מה קורה כשלסדרת נתונים חציון וממוצע שווים                      / בגרות תשס"ט קיץ
פתרון בעיה בנושא סטיית תקן                                           / הבעיה לקוחה מ"משבצת"
             

נושא: הסתברות
דיאגרמת עץ למאורע דו-שלבי                                            / בגרות תשע"ב חורף
- דיאגרמת עץ למאורע דו-שלבי למאורעות תלויים                      / בגרות תשע"ב קיץ מועד ב'
- היסתברות: הטלת קובייה שלוש פעמים - הדס                        / מתכונת "משבצת"
חישוב הסתברות למאורע תלת שלבי                                    / בגרות תש"ע חורף
חישוב הסתברות בהוצאה מכד עם וללא החזרה                      / בגרות תשע"א מועד בנושא: התפלגות נורמלית
חישוב הסתברויות עבור אורך חיי נורה (מאגר ת'16)                 / בגרות תש"ע מועד ב
השוואה בין שני מבחנים עם התפלגות שונה (מאגר ת'21)          / בגרות תש"ע קיץ
חישוב הממוצע והסתברות ביניים (מאגר ת'3)                          / בגרות תשע"א מועד ב'
חישוב סטיית התקן בשאלת הביצים (מאגר ת'18)                     / בגרות תשע"ב חורף
היתפלגות נורמלית - מציאת סטיית התקן (מאגר ת'4)                / בגרות תשע"א קיץ
- חישוב ממוצע וסטיית תקן של התפלגות נורמלית                      / מאגר ת' 24 (עמ' 62)
- חישוב ממוצע וסטיית תקן של התפלגות נורמלית                      / בגרות תשע"ב מועד ב'