עמוד הבית‏ > ‏כיתות‏ > ‏

שאלון 382 | סמל קודם 803גיאומטריה אנליטית


- מציאת נקודת החיתוך בין שני ישרים / חורף תשע"א
- חישוב שטח משולש / חורף תשע"א
- מלבן: חישוב שטחים / תשע"ד חורף

מעגל:
- מעגל המשיק לציר ה-x / תשע"ב מועד ב'


בעיות מילוליות
חשבון דיפרנציאלי

פונקצית הפולינום:
- מציאת נקודות קיצון / תשע"ג חורף

פונקציה רציונאלית:

פונקציה עם שורש ריבועי:
- חקירה: תחום הגדרה, חיתוך עם צירים / חורף, תשע"ד
- חקירה: מציאת תחומי עלייה וירידה / חורף, תשע"ד
- חקירה: זיהוי הייצוג הגרפי המתאים / חורף, תשע"ד
- בעיה עם הישר y = k, כולל המחשה / תשע"א קיץ (סעיף ג)


בעיות מינימום מקסימום (ערך קיצון)

מספרים:

גרפים:

גיאומטרית:
- בעית קיצון עם מלבנים, מציאת פונקצית המטרה / חורף, תשע"ד
- בעית קיצון: אופן מציאת נקודת קיצון של פונקציה ריבועית / חורף, תשע"ד- מציאת מינימום היקף מלבן שקודקודו נמצא על פונקצית שורש / תשע"ב קיץ


חשבון אינטגרלי
- זיהוי שתי פונקציות פרבוליות / תשע"ב קיץ (5)
- שטח המוגבל על ידי פרבולה וישרחורף, תשע"ד