כיתה ט' - חומר לבחינה מס' 5 / אפריל-2013

פירוט החומר לבחינה מס' 5

 הנושאעמודים מהספר 
(ותרגילים מומלצים)   
צפו בשיעורטונים הרלוונטיים !!!
 אלגברה
  
- נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק לגורמים, פתרון משוואות וצמצום שברים עמ' 63 - 78

1א,ה,ח,יא, 2א,ה, 4א,ו,י,יב, 6, 7א,ד,ה, 10ד,י, 11ז, 12, 15א,ד,ז,ט,יד,יח, 16ד,ז,י, 19ג,י,יג, 20ב,ט,יג, 21, 23ב,ז, 24, 25א,יא, 26ד,ח, 27ט, 28ד 

 עמ' 79 - 98
30, 34, 36א,ז,י,טז, 37ב,ה,י, 38א,ו,ח,יא, 39א,ו, 40ג, 41ז, 42א,ד, 43א,ד, 44, 49א,י, 52, 55, 56, 58א,ה,ז,י,יג,טז, 59א,ז, 60א,ה,ח, 64א,ז,יא,טז,יט,כד, 65א,ג,ו,ח,ט, 67ג,ח, 68א - פירוק לגורמים לפי קבוצות עמ' 99 - 104

70א,י,כ,כח, 71א, 72ז,יא, 73א,ו,ט, 74א,ז, 75ב,ד 

- טרינום ריבועי:
פירוק לגורמים של תלת-איבר ריבועי

 עמ'  105 - 115

76, 77ב,ז,יג,כ, 78א, 80, 82ג,ח,יג, 85ו,יד, 86א, 87ג 

- כפל וחילוק של שברים אלגברייםעמ' 116 - 120

89ב,ו,ט,טז, 90ב,ד,ח, 91ב,ה,ו,י,יג, 92ב,ה,ט, 93ב,ד,ח,יד, 94א,ג,ו, 95א,ה 
 
- שיעור מס' 10 - כפל של שברים אלגבריים
 גיאומטריה  
 - המעוין
(כולל תכונות, משפטים הפוכים, חישובי שטחים והיקפים)
 
עמ' 263 - 275


 - ריבוע
(כולל תכונות, משפטים הפוכים, חישובי שטחים והיקפים)
 עמ' 277 - 290 # תרגיל: הוכחה שמרובע הוא ריבוע תוך מעבר במקבילית ומעוין
 - דלתון
(כולל תכונות, משפטים הפוכים, חישובי שטחים והיקפים)
 עמ' 291 - 302  שיעור: הדלתון