כיתה יוד | 3 יחל | שאלון 182  (סמל קודם 801)

הנושא: סטטיסטיקה

    # תרגול: בעית יחס וחישוב ממוצע (בגרות תשע"ב חורף)

הנושא: בעיות מילוליות

    # תרגול: פתרון בעיה מבגרות חורף תש"ע

    # תרגול: פתרון בעיה מבגרות חורף תשע"א

    # תרגול: פתרון בעיה מבגרות קיץ תשע"א

הנושא: גיאומטריה אנליטית

שיעור: שיעור: מציאת מרחק בין שתי נקודות (אורך קטע)

שיעור: מרחק בין שתי נקודות - חלק א

שיעור: מרחק בין שתי נקודות - חלק ב

    # תרגול - זיהוי סוג המשולש ממציאת אורכי צלעותיו

    # תרגול - מציאת נקודה המרוחקת מרחק שווה משתי נקודות (ותוספת)

    # תרגול - מציאת נקודה במרחק נתון וההבחנה בשני מקרים

שיעור: אופן חישוב נקודת אמצע קטע

    # תרגול - מציאת נקודת קצה קטע כשנתונה נקודת אמצע

    # תרגול - כיצד מוכיחים שמרובע הוא מקבילית

    # תרגול - מציאת קודקוד רביעי של מקבילית והוכחה שהוא ריבוע

שיעור: ההצגה המפורשת של משוואת הישר - חלק א

שיעור: ההצגה המפורשת של משוואת הישר - חלק ב

שיעור: שיטות למציאת משוואת ישר

שיעור: ישרים מקבילים (בשימוש בגיאוגברה)

    # תרגול - זיהוי ישרים ומציאת משוואת ישר משתי נקודות

    # תרגול - מציאת נק חיתוך של ישר עם הצירים ואמצע קטע

    #תרגול: כיצד מוכיחים שמרובע הוא מקבילית

    #תרגול: ישר מקביל לציר y ונק חיתוך בין ישרים                     (מאגר801: תרגיל 27)

    #תרגול: ישרים ושטח משולש                                            (הבעיה לקוחה מבגרות קיץ תשע"א)

    #תרגול: משולש ומשוואת תיכון                                           (בגרות תשע"ב חורף)